Aktiviteter​

D. 19. september:

Minikonference om evidens og professionel dømmekraft i samarbejde med DPU. Program og tilmelding (rabat for medlemmer)

November:

Seminar om data- og evidensinformeret ledelse på skoleområdet. Program og tilmelding følger snarest (gratis).

D. 29. oktober: Årskonference i SEBP

Hvordan ser evidensbaseret praksis ud - i praksis?  

Tilmelding  

Tid og sted: Bemærk datoen for konferencen er ændret til:


Tirsdag den 29. oktober 2019, Storebælt Sinatur Hotel & Konference

Kl. 9.45 – 16.00. 

Pris:

995 kr. Der er bindende tilmelding.

Tema:

Temaet for SEBPs årskonference er: Hvordan ser evidensbaseret praksis ud – i praksis?

I SEBP forstår vi evidensbaseret praksis som ”en proces, hvor praktikeren både kombinerer aktuel bedste viden fra forskning med professionel ekspertise og etik samt med borgerens forudsætninger og præferencer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en aktivitet eller en indsats”.

I selskabet forstår vi dermed evidensbaseret praksis som meget mere end forskningsundersøgelser af den enkelte metodes effekt. Det handler om en tilgang til professionelt arbejde præget af nysgerrighed, kritisk tænkning og respekt for borgerens stemme. Og det handler om at skabe velfærdsorganisationer, der styrker og kvalificerer den faglige dømmekraft og refleksion.

Men hvordan kan disse processer – den evidensbaserede praksis – se ud i praksis?

Med konferencen ønsker vi sætte fokus på muligheder, udfordringer og dilemmaer, når idealet om evidensbaseret praksis møder virkeligheden.

Med udgangspunkt i eksempler på, hvordan professionelle praktikere kombinerer individuelle og kollektive erfaringer med forskningsviden og borgerens egen stemme, inviterer vi til faglig debat om, hvordan vi kan styrke evidensbaseret praksis i praksis til gavn for borgerne.

Konferencen består af oplæg i plenum, samt to workshoprunder, hvor deltagerne inviteres til at deltage i faciliterede drøftelser af forskellige emner relateret til evidensbaseret praksis med udgangspunkt i en konkret case. Det markeres ved tilmelding til konferencen, hvilken workshop man ønsker at deltage i.

Målgruppe:

Konferencen målrettes primært praktikere fra velfærdsområderne. Herunder første linje-ledere, såsom teamledere eller faglige ledere, men også andre fagfolk og embedsfolk, ledere, konsulenter og forskere på området

Program årskonference d. 29. oktober:

09.00 - 09.45:

Morgenbuffet

09.45 - 10.00:

Velkomst og præsentation af konferencen ved Steffen Bohni, formand for SEBP

10.00 - 11.00:

Oplæg i plenum ved Dorte Caswell, AAU og Anne Mette Møller, AU: konkrete eksempler på møder mellem forskningsviden og praksisviden på hhv. beskæftigelsesområdet og socialområdet

11.00 - 11.15

Pause

11.15 - 12.30:

Workshops, runde I (se nedenfor)

12.30 - 13.30:

Frokost

13.30 - 14.45:

Workshops, runde II (se nedenfor)

14.45 - 15.10:

Pause

15.10 - 15.50:

Oplæg i plenum ved Steffen Bohni, formand for SEBP

15.50 - 16.00:

Afslutning af dagen ved Preben Siggaard, næstformand i SEBP

Tilmeld dig her

Workshops, runde 1

1.1. Balancen mellem manualisering og fleksibilitet

I løbet af de sidste 10-15 år er flere udenlandske metodeprogrammer blevet introduceret og afprøvet på socialområdet i Danmark. Til programmerne medfølger som regel en manual til, hvordan den sociale indsats inden for programmet skal gennemføres, og troskab til manualen betragtes af nogle som en forudsætning for at kunne opnå de forventerede resultater for borgerne. Manualiseringen har imidlertid også været kritiseret for at vanskeliggøre mulighederne for at tilpasse indsatsen til den enkelte borger, hvilket af andre anses som et afgørende element for en virksom social indsats.

Spørgsmålet er om disse to perspektiver kan mødes? Med udgangspunkt i metodeprogrammet Minding the Baby, som er udviklet af Yale University, inviterer workshoppen til debat om vi kan finde en balance mellem manualisering og fleksibilitet i praksis og, hvordan vi bedst griber implementering af udenlandske metoder an i en dansk kontekst?

Oplægsholder: Specialkonsulent Bjarke Nielsen, Metodecentret.

1.2 Fra generel forskningsviden til konkret praksis

"Der er ikke noget så praktisk som en god teori" skrev Kurt Lewin – men den svære øvelse består i at omsætte og anvende god teori og forskningsviden i praksis. Anvendelsen af forskningsviden kan ændre vores forståelse af en situation, fænomener eller adfærd, give os nye måder at tænke på og nye indsigter i styrker og svagheder af bestemte måder at handle på. Men, kun yderst sjældent kan forskningsviden fortælle os præcist, hvordan vi skal gøre i en konkret situation. At omsætte forskningsviden til praksis er derfor en omfattende proces, som kræver fagprofessionel involvering, viden og refleksion kombineret med dialog og feedback fra modtagerne af interventionerne og ledelsesmæssigt fokus på behov for organisatorisk understøttelse og tilpasning.

Projektet Model for Adfærdsændring arbejder på at oversætte, videreudvikle og transformere en generel forskningsbaseret teoretisk ramme for adfærdsinterventioner inden for sundhedsvæsenet til et praktisk anvendeligt værktøj på voksenhandicapområdet i Danmark. Med udgangspunkt i projektcasen vil deltagerne i workshoppen få mulighed for drøfte, hvordan vi skaber de bedste muligheder for at omsætte generel forskningsviden til praktiske adfærdsændringer, og hvordan praksiserfaringer kan rejse nye forskningsrelevante spørgsmål.

Oplægsholder: Specialkonsulent Helle Høgh, Metodecentret.


1.3 Samskabelse mellem praktikere og forskere

At lære børn at læse er en af de vigtigste opgaver for skolen, og det er vigtigt med tidlige, effektive metoder til at hjælpe børn, der har svært ved at lære at læse. I Sverige er der udviklet og fundet god effekt af en multisensorisk læseindsats, som kombinerer tre hovedkomponenter understøttet af tidligere forskning: fokus på fonologisk bevidsthed, multi-sensorisk træning og intensivundervisning en-til-en eller i små grupper.

I et samarbejde mellem Hvidovre kommune og forskere fra VIVE arbejdes der på at udvikle en dansk version af metoden, der kan bruges af elever i 0. og 1. klasse. I denne workshop vil deltagerne diskutere perspektiver i at udvikle og afprøve danske versioner af udenlandske metoder og integrere metoderne i praksis – hvad er fordele ved at tage udgangspunkt i en allerede velbeskrevet metode og hvad er udfordringerne.

Oplægsholder: Seniorforsker Jens Dietrichson, VIVE.

Workshops, runde 2

2.1. Produktion og omsætning af viden i praksis

Virker vores indsats for de borgere vi skal hjælpe? Hvordan lærer vi af successer og fejl? Og hvordan omsætter vi vores viden til bedre indsatser for borgerne i fremtiden? Disse spørgsmål er på samme tid nogle af de vigtigste spørgsmål i socialt arbejde og samtidig nogle af de forhold, som det kan være sværest at få greb om i praksis.

På denne workshop tager vi hul på at diskutere disse spørgsmål med udgangspunkt i Feedback Informed Treatment (FIT), som er et dialog- og evalueringsredskab, der de seneste år har vundet stor indpas i såvel private som offentlige tilbud på socialområdet. FIT anvendes bl.a. i rehabilitering, familiebehandling, misbrugsbehandling, bostøtteindsatser og familierådgivning. Data fra FIT anvendes af behandleren til at skræddersy behandlingen til den enkelte borger.

På denne baggrund vil vi på workshoppen bl.a. diskutere, om denne form for systematisk indsamling af feedback fra den enkelte borger kan bidrage til en mere virksom praksis, nu og fremover.

Oplægsholder: Projektchef Robin Vickery, Copenhagen Dome.​​

Implementering og anvendelse af etablerede metoder

​Evidensbaserede metoder har gjort sit indtog i undervisning, pædagogik og på beskæftigelsesområdet. Hvordan går det med at bruge dem i praksis – kvalificerer den manualbaserede tilgang det daglige arbejde og kan man have sin egen faglige dømmekraft med i de beslutninger, der påvirker borgerne? To workshops sætter fokus på fordele og ulemper ved at bruge etablerede metoder.

Workshop 2.2

Individuelt planlagt job med støtte (IPS) er en beskæftigelsesindsats der er udviklet i USA, og som internationalt har vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. IPS-Modellen bygger på veldefinerede principper, hvor essensen er et individuelt tilrettelagt forløb med fokus på det ordinære arbejdsmarked og hvor indsatsen er integreret i den psykiatriske behandling. For at sikre kvaliteten af indsatsen er der udviklet en udførlig manual og redskaber til at måle fidelitet. Effekterne af IPS-indsatsen blev undersøgt i et klinisk randomiseret forsøg i Danmark i perioden 2012-2017 og resultaterne viste at der var god effekt på beskæftigelse og uddannelse, samt at det var muligt både at implementere IPS i henhold til den oprindelige manual og samtidig sikre høj brugertilfredshed.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra IPS-forsøget vil deltagerne i workshoppen få mulighed for at drøfte, fordele og ulemper ved at implementere etablerede metoder, samt de udfordringer der opstår når metoden er udviklet i en kontekst med en anderledes kultur, lovgivning, økonomi og arbejdsmarked. Derudover vil der være fokus på fordele og ulemper ved trofasthedsmålinger og hvordan overgangen fra forskningsprojekt til drift sikres bedst muligt uden tab af kvalitet af indsatsen.

Oplægsholder: Ph.d. Cand.Soc, Thomas Nordahl Christensen, Psykiatrisk Center København

Workshop 2.3

Herning kommune har på baggrund af mange års erfaringer med skoleprogrammerne PALS og LP og Herningmodel Dagtilbud (HMD = DUÅ og LP) udarbejdet et kompetenceforløb til lærere og pædagoger i skoler og SFO. Forløbet er bygget op omkring 5 temaer: Vejen til fælles kultur, Analysemodellen, Relationskompetence, Klasseledelse og Håndtering af problemadfærd. Oplægget kommer bl.a. ind på styrken ved, at det er hele personalegruppen, der arbejder sammen i workshopperne og udfordringen ved at få det til at leve i dagligdagen på de forskellige skoler i kommunen.

Oplægsholdere: koordinator Herningmodel Skole Karen Marie Gaardsvig og viceskoleleder Christine Buhl Johannsen.

Tilmelding

Firma​

​​Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærd

CVR: 38260456

Kontakt os​

​Telefon: 61 33 16 03

E-mail: info@sebp.dk